1. Wat betekent ‘gegevensverwerking’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘gegevensverwerking’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
Finsiders is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je via onze websites of op een andere manier solliciteert voor een vacature, vragen wij jouw goedkeuring voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens om het voor ons mogelijk te maken jou te helpen bij het vinden van een geschikte job.

A. Wanneer je onze websites gebruikt, verzamelen wij:

 • technische informatie over jouw apparaat, zoals jouw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • informatie over jouw surfgedrag, zoals de tijd die je op een pagina spendeert, welke links je aanklikt, welke pagina's je bezoekt en hoe vaak je een bepaalde pagina bezoekt, al dan niet via cookies (zie Cookie Policy);

B. Wanneer je een contactformulier invult of inschrijft op een nieuwsbrief, referral-programma, event of webinar kunnen wij de volgende zaken verzamelen:

 • naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer;
 • jouw huidige werkgever en jouw huidige functie;
 • informatie over jouw opleiding en werkervaring;
 • jouw curriculum vitae en eventueel motivatiebrief;
 • de loggegevens van jouw bericht (datum, tijdstip);

We gaan hiervan uit dat de gegevens die je ons bezorgt, correct en betrouwbaar zijn.

C. Bij kandidaat-medewerkers en medewerkers die bij ons zijn tewerkgesteld, kunnen we volgende zaken verzamelen:

 • notities gemaakt lopende de sollicitatieprocedure;
 • evaluatieformulieren, aanbevelingen, resultaten van test en assessments;
 • Referentiegegevens;
 • loonfiches;
 • externe en interne payroll informatie;
 • de loggegevens van het gesprek (datum, tijdstip, met wie je communiceert,…);
 • andere persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt;

D. Finsiders verwerkt bijkomend soms publieke gegevens, namelijk gegevens die zich bevinden in publieke databanken zoals de kruispuntbank der ondernemingen, gegevens die je zelf publiek hebt gemaakt op een website, gegevens die algemeen bekend zijn of in de pers zijn verschenen.

E. Daarnaast maken wij voor onze website ook gebruik van cookies. Meer informatie daarover kun je vinden in onze afzonderlijke cookie policy.

F. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of profilering.

G. Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren.

 

3. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens om jou op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden. Zo gebruiken we persoonsdata:

 • met verkregen toestemming; 
 • in uitvoering van een contract;
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • in het geval dat Finsiders een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

A. Indien je ons contacteert via het contactformulier met een vraag of opmerking, verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (om jouw vraag te kunnen beantwoorden) op basis van de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst (indien je een beroep wenst te doen op onze diensten).

B. Wanneer je solliciteert voor een functie bij ons, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om:

 • jou informatie te geven over onze diensten, organisatie en vacatures;
 • met jou te communiceren over de openstaande functies en de voortgang van eventuele sollicitaties;
 • je meldingen te bezorgen over openstaande functies waarvan wij denken dat die jou zouden kunnen interesseren;
 • jou feedback te vragen over onze diensten en onze verplichtingen aan onze klanten te kunnen naleven;

Dit doen we op basis van de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst.

C. Als je ons als opdrachtgever vraagt om met jou samen te werken, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om:

 • jou de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden;
 • jou verslagen te bezorgen over het werk dat wij voor jou uitvoeren;
 • jou advies te geven aangaande relevante diensten en producten;
 • jou informatie te geven over de algemene trends op de markt;
 • jou feedback te vragen over onze diensten;

Ook hier is de rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.

D. Daarnaast verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten of -vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsinstanties. Dit doen wij op basis van een wettelijke verplichting.

E. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens om statistische analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze websites, producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit op basis van ons gerechtvaardigd belang.

F. Bij het zich kandidaat stellen of het doorsturen van jouw CV is het Finsiders toegestaan om in het kader van kwaliteitsdoeleinden contact op te nemen met vorige werkgevers in het kader van referentiechecks. Deze gegevens worden in het dossier van deze kandidaat of medewerker opgenomen worden. In deze gevallen beroepen wij ons op de rechtsgrond toestemming. Deze toestemming wordt door Finsiders steevast gevraagd op het moment (en op de locatie op de website) waar zij de gegevens op basis van toestemming wenst te verzamelen.

G. Tot slot kan het ook zijn dat wij persoonsgegevens van jou verwerken in het kader van events, whitepapers, webinars of in functie van direct marketing. In deze gevallen beroepen wij ons op de rechtsgrond toestemming. Deze toestemming wordt door Finsiders steevast gevraagd op het moment (en op de locatie op de website) waar zij de gegevens op basis van toestemming wenst te verzamelen.

De persoonsdata worden door Finsiders, of in haar opdracht, opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op haar maatschappelijke zetel, in haar vestigingen of in een daartoe voorziene bewaarlocatie van een partij waarop Finsiders beroep doet.

Tegen een gegeven toestemming kun je ten allen tijde jouw bezwaar laten gelden, zonder enige motivering. Je kunt hiertoe contact opnemen via privacy@finsiders.be.

 

4. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken, noch verkopen, geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw toestemming, tenzij:

 • bij de uitwisseling tussen de met Finsiders verbonden of geassocieerde ondernemingen, op basis van het gerechtvaardigd belang van Finsiders;
 • dit vereist is voor onze dienstverlening. Zo geven wij bijvoorbeeld gegevens door aan klanten wanneer wij dit nodig achten voor het invullen van een project; 
 • aan andere bedrijven waarmee wij samenwerken om bepaalde diensten van Finsiders te laten uitvoeren. Zo geven wij bijvoorbeeld gegevens door aan het hostingbedrijf van onze website, aan bedrijven die marketingprojecten voor ons beheren, aan bedrijven die voor ons juridische en boekhoudkundige diensten verlenen, enzovoorts. Deze derde partijen handelen in dat geval steeds onder de verantwoordelijkheid van Finsiders en mogen geen eigen verwerkingen op persoonsgegevens uitvoeren. Deze partijen worden ook steeds gebonden door een specifieke verwerkersovereenkomst;
 • er een wettelijke verplichting op ons rust; 
 • er een gerechtvaardigd belang is voor Finsiders of de betrokken derde; 
 • wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

 

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

 

6. Bewaartermijn

Finsiders zal jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor een periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in functie met de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven omschreven.

Een geschikt profiel is immers een dynamisch gegeven, aangezien je als kandidaat-medewerker of opdrachtgever meegroeit en zo een nieuw arsenaal aan functies aanboort of diensten nodig hebt.

Jouw persoonsgegevens worden zodoende als volgt bewaard: voor de duur van de diensten overeenkomstig de hierboven omschreven doeleinden geldt een actieve bewaarperiode en van zodra er geen sprake meer is van enig contact, gedurende een passieve bewaarperiode van 1 jaar, tenzij wettelijk anders gewenst of noodzakelijk.

 

7. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je verschillende rechten. Wanneer wij voor een verwerking om toestemming vragen, dan kan je die toestemming op elk moment weer intrekken.

Als je een van deze onderstaande rechten wil uitoefenen, kan je ons steeds contacteren op volgend e- mailadres: privacy@finsiders.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitskaart mee te sturen.

 • Recht op toegang en inzage;
 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking;
 • Recht op het wissen van uw gegevens;
 • Recht op ongemotiveerd en kosteloos bezwaar tegen direct marketing;
 • Recht op intrekking van uw toestemming;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;

Wij proberen jouw verzoek steeds te beantwoorden, en indien mogelijk te behandelen, binnen de 4 weken na ontvangst.

 

8. Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je steeds terecht op volgend e-mailadres: privacy@finsiders.be

Daarnaast heb je steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.

Finsiders NV, gevestigd aan Kortrijksesteenweg 88 9830 Sint-Martens-Latem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://www.finsiders.be
 • Kortrijksesteenweg 88, 9830 Sint-Martens-Latem
 • +32 (0)9 311 94 23

Bram Vergote is de Functionaris Gegevensbescherming van Finsiders NV. Hij is te bereiken via bram@finsiders.be. 

Ontvang onze nieuwsbrief

De beste finsights bundelen we maandelijks in een nieuwsbrief. Laat hier je e-mailadres na en ontvang nieuwe inzichten meteen in je mailbox. Uitgelezen? Terug uitschrijven doe je in één klik.

We geven je gegevens nooit door aan derden. Lees onze Privacy Policy

Finsiders